Munkahelyi egészségfejlesztés

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

A képzésről

A munka világának egészségi és biztonsági kérdéseivel több elméleti és gyakorlati tudományág foglalkozik, a foglalkozás-orvostan, a munkahigiéné és a munkabiztonsági ismeretek alkalmazása a munkavédelemmel kapcsolódik össze. Ezen tudományágak története az egészségtudomány legősibb elemeinek tekinthetők.

A tervezett szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik tudatosítják a munkavállalókban és a munkáltatókban a munkahelyi egészségfejlesztés jelentőségét, képesek egyedi munkahelyi komplex egészségfejlesztési program kidolgozására.

Célunk olyan szakemberek képzése, akik jártassak

 • a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok, valamint a munkakörnyezeti kóroki tényezők felismerésében;
 • a munkavégzésből származó terhelések csökkentésének befolyásolásában;
 • a szervezeti kultúra kialakításában, a munkaegészségügyi és munkabiztonsági kérdéskörben;
 • Rendelkeznek pszichiátriai, addiktológiai, pszichológiai és mentálhigiénés ismeretekkel, és ezeket munkájuk során alkalmazni tudják;
 • rendelkeznek szociológiai és szociálpolitikai ismeretekkel a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában;
 • ismerik az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményeit, szervezeteit és programjait, munkájukat képesek azokkal összhangban végezni.

Képesek:

 • az egészségbarát munkahely kritériumrendszereinek kidolgozásában való közreműködésre;
 • a munkahelyi menedzsment, és döntést hozók motiválására, illetve a munkahelyi egészségfejlesztési intézkedések és programok létrehozásában való közreműködésre;
 • a munkahelyi egészségterv kidolgozásában és irányításában való közreműködésre;
 • az egészségfejlesztés gyakorlati megvalósítására;
 • motiválni a munkahelyi szervezetek tagjait egészségük megőrzésére és fejlesztésére munkaidőn belül és azon kívül.

A szakképzettség munkaerőpiaci szakemberszükséglete

A felnőtt korú lakosság idejének jelentős részét a munkahelyén tölti, így nem közömbös az, hogy milyen a munkavállalók egészségi állapota. Erre az európai unió is nagy hangsúlyt fektet tagállamaiban, ezért 2004. október 8-án keretegyezményben szabta meg, hogy a vállalatok és szervezeti egységek küldetésnyilatkozatának része kell, hogy legyen a dolgozók testi és lelki egészségéért vállalat felelősség. A vezetők munkaköri leírásának ezt tartalmaznia kell, ugyanakkor szükséges ilyen irányú továbbképzésük is. Így a végzettek számára a legnagyobb munkaerőpiac a munkahely, valamint egészségügyi intézmények, biztosító társaságok, alapítványok.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Munkahelyi egészségfejlesztő

A képzésben való részvétel feltétele: A képzés belépési feltételeként felsőfokú végzettség megléte szükséges.
Az egészségügyi és pszichológiai felsőfokú végzettségűek kivételével a képzés megkezdése előtt el kell végezni egy 50 órás egészségügyi alapot biztosító oktatási programot.

 

A képzési idő

Félévek száma:      4 félév
A oklevél megszerzéséhez szükséges kreditszám:   120
Összes óraszám:       1200
Kontak óraszám:       540
Gyakorlat (óra):      160
Egyéni felkészülés      500


Az egyes tanulmányterületekhez rendelt kredit:
Alapozó medicinális ismeretek     6 kredit (elm. 100 %)
Egészségtudományi és medicinális ismeretek:  11 kredit (elm. 40 %, gyak. 60 %)
Magatartástudományi ismeretek    16 kredit (elm. 10 %, gyak.90 %)
Társadalomtudományi ismeretek      8 kredit (elm. 100 %)
Munkahelyi ismeretek    33 kredit (elm. 50 %, gyak. 50 %)
Terepgyakorlat      20 kredit (gyak. 100 %)
Szabadon választható  minimum     6 kredit (gyak. 100 %)
Szakdolgozat       20 kredit


A modulok vezető oktatói

Alapozó medicinális ismeretek modul 
Dr. Hadarits Ferenc osztályvezető főorvos, főiskolai docens
Egészségtudományi és medicinális ismeretek modul
Dr. Hadarits Ferenc osztályvezető főorvos, főiskolai docens
Magatartástudományi ismeretek modul
Dr. Gáspár Mihály PhD. pszichológus, dékán
Társadalomtudományi ismeretek modul
Kiss Judit szociológus, tanszékvezető főiskolai docens
Munkahelyi ismeretek modul
Dr. Felszeghi Sára PhD.vezető főorvos

Az ismeretek ellenőrzési rendszere

 

Kötelező szigorlatok:
Egészségtudományi és medicinális ismeretek komplex szigorlat
Munkahelyi ismeretek komplex szigorlat

 

A szakdolgozat követelményei:
A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, amelyben a hallgató a munkahelyi egészségfejlesztés problémakörének önálló tanulmányozása során tudományos módszerek alkalmazásával szerzett eredményeit összegzi.
A szakdolgozatnak tükröznie kell a hallgató szintetizáló képességét, az irodalomkutatásban való jártasságát, valamint azt, hogy következtetéseit képes tömören és szabadon megfogalmazni.

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • Valamennyi előírt vizsga sikeres letétele, valamint az előírt gyakorlatok eredményes teljesítése.
 • Legalább 120 kreditpont megszerzése.
 • A szakdolgozat elkészítése, eredményes megvédése.

 

A záróvizsga eredménye:

A szakdolgozat, a szigorlatok és a komplex szóbeli záróvizsga érdemjegyeinek egészre kerekített egyszerű számtani átlaga.


Partnereink