Iskolai tanácsadó és konzultáns

Nyugat-magyarországi Egyetem
iskolai tanácsadás és konzultáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:
iskolai tanácsadás és konzultáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
szakvizsgázott pedagógus iskolai tanácsadó és konzultáns

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Pedagógusképzés képzési terület

4. A felvétel feltételei:
a) tanítói és/vagy főiskolai szintű tanári oklevél és 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.
b) egyetemi szintű tanári oklevél és 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.

5. A képzési idő félévekben:
4 félév
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak es képesek a közoktatásban tanuló diákok korében – egyéni es csoportos formában – végzendő információs, pályaválasztási, mentálhigiénés tanácsadási, valamint gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására. A képzést gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek, pályaválasztási felelősöknek és osztályfőnököknek ajánljuk.

a) A képzés során elsajátítandó ismeretek:

– A tanácsadással és a mentálhigiénével összefüggő, elméleti megalapozást szolgáló területek: pszichológia, szociológia, kulturantropológia, foglalkoztatáspolitika, jog;  A szociális gondoskodás alapelemei, jogi keretei és hazai intézményrendszere; Az iskolai szociális munkával kapcsolatos jogi környezet, és helyi szabályozás rendszere;
– Etnikai és életkori jellegzetességek, pszichológiai problémák a serdülő-, ifjú- es felnőttkorban, krízis prevenció és – intervenció. Életpálya-építési, párkapcsolati tanácsadás, a tanulmányi teljesítmények optimalizálásának lehetőségei, deviancia.
– A közoktatás intézményrendszere és működési sajátosságai; A szakképzés intézményrendszere és működése; A köz - és felsősoktatásnak, a munka világával való kapcsolódásai; Egyes szakmák-foglalkozások képzési követelményei, az iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzési, felnőttképzési lehetőségek; munkavállalási, karrierépítési tanácsadás elmélete.
– Az iskolai szociális munka során alkalmazható beavatkozási módszerek, lehetőségek.

 

b) A képzés során elsajátítandó készségek, képességek, kompetenciák:

– Képesek legyenek megítélni, mely problémák eseten (személyes, gyámügyi, jogi) szükséges más szakemberek (pszichológus, orvos, jogász, pedagógus, szociális munkás, munkavállalási tanácsadó stb.) bevonása, és e lehetőségek igénybevételéhez megfelelő készségekkel kell rendelkezniük: pl.
– Önismeret fejlesztése és az erre épülő probléma-felismerési es problémakezelési készségek elsajátítása.
– A gyermekkor, a serdülőkor és a tanulói szerep, szerepidentitás kialakítása; az iskolai legkor; a szülő-gyermek, a tanár-diák es a kortárskapcsolatok konfliktusai és kezelése; A tanulás és továbbtanulás támogatása.
– Az iskolai szociális munka során alkalmazható beavatkozási módok megválasztásának készségei adott eset függvényében (individuális pedagógia);
– Az egyéni és csoportos tanácsadáshoz szükséges kapcsolatkezelési és segítő készségek (terápiás légkör, kölcsönös bizalom, megértés, segítő szándék) elsajátítása. A diákok beilleszkedési, életvezetési, személyes kapcsolati és iskolai tanulási problémáinak felismerése, illetve ezek kezelési stratégiainak kialakítása.
– Alkalmazni tudják a munkavállalással, pályakezdéssel, munkanélküliséggel összefüggő problémák felismerésének és kezelésének technikáit, a szociális, mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és annak fenntartására.
– Személyes kompetenciájuk, képességeik és készségeik révén alkalmasak az árnyalt kommunikáció módszereinek használatára, preventív és segítő eljárások igénybe vételére a tanulók, a szülők és pedagógusok körében.


c) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, kialakítandó attitűdök:

– A képzés során elsajátított értékelő viszonyulás a végzettek számára lehetővé teszi, hogy szervezzék, szabályozzák a környezetükből eléjük kerülő szociális valóság, érzelmeiken keresztül tükröződő jelenségeinek megismerését, és a rájuk irányuló viselkedést.
– A szakon végzettek pozitív odafordulása várható el a problémakezelés komplexitása és a különböző társadalmi csoportokkal való kiegyensúlyozott kapcsolat alakítása iránt.
– Segítő szándékkal fordulnak a tanulóknak és szüleiknek az oktatási rendszerben történő eligazodása, továbbhaladási lehetőségeinek kiválasztása, illetve az adott oktatási intézmény speciális jellegzetességeihez, céljaihoz való sikeres alkalmazkodása irányába.
– Segítséget, tanácsot tudnak nyújtani a közoktatási, a szakképzési, felső -és felnőttképzési intézményekbe való jelentkezéshez, a beilleszkedéshez, a tanulmányi, tanulási, valamint az oktatás vagy képzés időszakában jelentkező életvezetési, magánéleti problémák megoldásához. Hozzájárulhatnak egyéni karriertervezési stratégiák kialakításához.
– Segíteni tudják a diákok tájékozódását a képzés során, es a befejezés után elérhető tanulási és munkavállalási lehetőségekben, beleértve a nemzetközi információkat is.
– Kezdeményezők a diáktanácsadás területén lehetséges lokális és/vagy átfogó fejlesztési megoldások (közoktatási, a szakképzési, a felsőoktatási, felnőttképzési illetve a munkavállalási információs szervezeti rendszerekben) kimunkálásában.


8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték;

Kötelező ismeretkörök és azok főbb tartalmi csomópontjai (55 kredit)
EU-s ismeretek (2 kredit): Az EU alapintézményei (az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság és a Számvevőszék), funkciójuk, működésük rendje; Az uniós alapjogok (a személyek szabad mozgása, a tőke szabad mozgása, a munkavállalás szabadsága);

Közigazgatási, minőségbiztosítási és szervezetelméleti ismeretek (8 kredit): az Alkotmány; az Országgyűlés; a Köztársasági elnök; a Kormány; az állampolgári jogok országgyűlési biztosai; az Alkotmánybíróság; az Állami Számvevőszék; a helyi önkormányzatok. A közigazgatás rendszere. Az államháztartás fogalma, jellemzői, funkciói, bevételei. A költségvetés, mint pénzügyi terv. A helyi önkormányzat pénzügyi alapjai. A közoktatási intézmény működése és a működés  jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások. Szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció. Innováció és szervezetfejlesztés,az intézmény képének tudatos alakítása.

Az iskola, mint szervezet (18 kredit): szervezetelemzési technikák, külső- belső PR; iskola- fenntartói jogok és kötelezettségek, partneri elégedettség, tanári, tanulói és szülői szerveződések; kistérségi együttműködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az intézmény természeti és épített környezete. –

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, minőségbiztosítás (16 kredit): az intézményi hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel.; - Az integráció és szegregáció lokálpolitikai kérdései: hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés. –

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében (11 kredit): a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok (munkaközösségek) szervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés. Integráció és szegregáció tantermi kérdései- pedagógusi tevékenységek, jó gyakorlatok;

Választható ismeretkörök és gyakorlatok és azok főbb tartalmi csomópontjai (55 kredit):
Speciális nevelési, tanácsadói feladatok (23 kredit) : A tanácsadás pszichológiai és pedagógiai alapjai; Egyéni tanácsadás; Csoportszervezés, csoportvezetés, csoportterápia; Személyközi interakciók és kooperáció; Problémaérzékenyítő tréning; Pedagógiai diagnosztizálás, fejlesztés; Egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés kérdései; Előítéletek es megelőzésük;
A társadalom perifériájára sodródott személyek és csoportok (9 kredit): A szociálisan hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermekek és fiatalok; A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre, hatékony tanórai foglalkoztatásuk; A pszichés fejlődés zavarait mutató gyermekek;  Etnikai csoportok; Drogveszélyeztetettek; Bűnelkövetők;
A tanácsadás módszertana (23 kredit): A személyes kompetenciák megismerése és fejlesztésének technikái; Mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakításának es fenntartásának módszerei. Csoportdinamika, csoportkohézió; Inter- és multikulturalitás az oktatásban; Krízis prevenció;


Szakdolgozat: 10 kredit

 

AZ OKTATÁS FORMÁJA:
A KONZULTÁCIÓKAT ÉS TRÉNINGEKET HÉTVÉGÉN TARTJUK (péntek14.00 és szombat 9.00 kezdéssel), EZEK FORMÁI: ELŐADÁSOK, TANTERMI ÉS IN SITU GYAKORLATOK, BEMUTATÓ FOGLALKOZÁSOK, GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK 12-15 FŐS CSOPORTOKBAN; A KÉPZÉS SORÁN 3 ALKALOMMAL VIDÉKI INTÉZMÉNY-LÁTOGATÁS SZEREPEL A PROGRAMBAN.

A KÉPZÉS KÖLTSÉGE: 115.000.-Ft/félév

ÉRDEKLŐDNI : Némethné dr. Tóth Ágnes 94/504-442
mobil: 06-30/9594-572


Dokumentumok

tanterv_iskolai_tanacsado.doc

Partnereink