Szlavisztika

SZLAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzési szak megnevezése: szlavisztika
A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles szlavisztika szakos bölcsész
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Slavic Studies
választható szakirányok: horvát, orosz, szlovén, (Croatian, Russian, Slovanian)
képzési terület: bölcsészettudomány

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mesterképzési szak szakirányának megfelelő szlavisztika alapképzési szak szakiránya.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű, a szlavisztika alapképzési szak bármely szakirányán szerzett ismeret. A szlavisztika alapképzési szaknak a mesterszakétól eltérő szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők esetében a mesterszak szakirányának megfelelő középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell teljesíteni.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;
A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40–50 kredit;
A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40–50 kredit;
A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;
A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a szlavisztika művelése és alkalmazása területén. Képesek az oktatásban és a kutatásban önálló kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, továbbá hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink