Esztétika

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzési szak megnevezése: esztétika
A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, röv. MA)
- szakképzettség: okleveles esztétika szakos bölcsész 
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Aesthetics and Art Theory

Képzési terület: bölcsészettudomány

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika szakiránnyal.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika ismeretköreiből. Továbbá középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből.

A képzési idő: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit;
Alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték:  10-20 kredit;
Szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditérték: 20-24 kredit;
Differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditérték: 55-70 kredit;
Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke:  6 kredit;
Diplomamunkához rendelet kreditérték: 20 kredit;
Gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50%.

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai, kultúra– és médiatudományi ismereteik birtokában többféle megközelítési módot felhasználva alkalmasak művek elemzésére. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a szakirányú magyar és idegen nyelvű szövegek feldolgozásában és fordításában. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy egy további (az alapképzés nyelvétől eltérő) nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.


Hálótervek

nappali.xls

Partnereink