Andragógia

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

A mesterképzési szak megnevezése: andragógia

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

szakképzettség: okleveles andragógus
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Andragogy 

Képzési terület: bölcsészettudomány

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az andragógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, művelődésszervező, humánszervező szakok, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai, egyetemi szintű szakok (népművelés, közművelődési).

 

A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok a pedagógia, a pszichológia és az emberi erőforrások alapképzési szakok, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak.

 

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: legalább 16-22 kredit

A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-55 kredit

A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-45 kredit

Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit

A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit

A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 35%.

 

Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú, C típusú, valamint egy idegen nyelvből államilag elismert, alapfokú, C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből
- 10 kredit a bölcsész képzési területen a közös stúdiumainak ismeretei (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
- 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret. A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell szerezni.


Hálótervek

nappali.xls
levelezo.xls

Partnereink